Vedtægter for Hjørring Teater

Vedtægter for teaterforeningen HJØRRING TEATER

§1

Teaterforeningens navn er Hjørring Teater.

Teaterforeningens hjemsted er Hjørring Kommune.

Teaterforeningens CVR-nr. er: 25553918.

Teaterforeningen er medlem af organisationen Danmarks Teaterforeninger.

§ 2

Teaterforeningens formål er at administrere Teaterlovens bestemmelser i henhold til bkg. nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer med henblik på at fremme teaterinteressen inden indenfor foreningens område.

Herudover bør foreningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger udenfor abonnement for børn og voksne.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen skal medvirke til at skabe og øge interessen for øvrige kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med Kulturudvalget i Hjørring Kommune.

Teaterforeningen samarbejder endvidere med teaterfællesudvalget indenfor Regionen samt med Regionen.

§ 3

Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres, samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af forestillinger.

Der skal videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge – samt grupper der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Videresalg i erhvervsmæssige øjemed er ikke tilladt.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af et abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 4

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af de producerende teatre og oppebærer formidlingstilskud, abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

§ 5

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

Foreningens bestyrelse består af 5-9 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.

Hjørring Kommunes byråd udpeger af sin midte et medlem til teaterforeningens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Valget sker ved simpel stemmeflerhed.

Halvdelen af medlemmerne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer samt eventuelt sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen selvstændig beslutningskompetence i større sager. Udvalget forbereder sagerne til bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan melde prokura.

§ 7

Bestyrelsen ansætter en forretningsfører som daglig leder af teatrets drift.

Forretningsføreren deltager i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder, og er sekretær ved disse medmindre bestyrelsen beslutter andet.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for ansættelse af evt. administrativ medhjælp.

Ansættelseskontrakter udformes i overensstemmelse med de herom gældende regler.

§ 8

Teaterforeningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Bestyrelsen forvalter foreningens midler, og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter, samt for disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer for tiden § 25 stk. 2 i bkg. nr. 365 af 26. april 2006.  

§ 9

Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem i den sidst afviklede sæson, der ikke er i restance.

Afstemning sker mundtligt med mindre blot en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Bestyrelsen fastsætter mødetid og – sted. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller i en lokal ugeavis med mindst 14 dages varsel.

Teaterforeningens regnskab ligger til gennemsyn i Teaterbutikken i de sidste 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

Valg af dirigent

  1. Formanden aflægger beretning
  2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  3. Budget for den kommende sæson fremlægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen og b) fra medlemmerne
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor jf. vedtægternes § 8

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning og når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse og indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 10

Beslutning om ændring af foranstående vedtægter eller om foreningens ophævelse kan kun træffes når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum beslutter dette.

Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 § af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved anden generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelse af forslaget.

Ved ophævelse af foreningen anvendes dens formue til formål anvist af den siddende bestyrelse med Kulturudvalget i Hjørring Kommunes godkendelse.

Således vedtaget ved generalforsamlingen den 27/10 2008

og ekstraordinær generalforsamling den 27/10 2008